Adatvédelmi szabályzat

 1. Adatkezelő adatai
  név: I love sushi Kft.
  cím: 1027 Budapest, Bem rakpart 56. alagsor 1.
  telefonszám: +36 1 336 1888
  faxszám: +36 1 336 1889
  e-mail: info@ilovesushi.hu
  website: www.ilovesushi.hu
 2. Adatkezelő a regisztrált felhasználók (továbbiakban: felhasználók) alábbi adatait kezeli:
  a felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb a felhasználó által megadott adatokat.
 3. Adatkezelő a felhasználó jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személyes adatait a felhasználó hozzájárulásával kezeli. A felhasználó hozzájárulásának minősül az adatkezelő honlapján lévő regisztrációs adatlap kitöltése.
  Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó különleges adatokat nem kezel.
 4. Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag felhasználók beazonosítása és a megrendeléseik teljesítése célból kezeli. Adatkezelő jogosult hírleveleit a felhasználó megadott e-mail címére elküldeni, amennyiben a felhasználó a regisztráció során ehhez hozzájárul.  Adatkezelő a hírlevelén megadott linken keresztül lehetőséget biztosít a felhasználó részére a hírlevelek küldéséhez megadott hozzájárulás visszavonására.
 5. Adatkezelő az adatlapján az adatfelvétel előtt tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban adatkezelő szerződéses kötelezettséget kizárólag abban az esetben tud vállalni, ha a felhasználó jelen szabályzat 2. pontjában megjelölt adatairól az adatkezelőt az adatlap kitöltésével tájékoztatta.
 6. Adatkezelő a felhasználó adatait egy évig tárolja. A felhasználó ezen időszakon belül bármikor jogosult az adatait töröltetni. Adatkezelő a felhasználónak az adatai törlésére irányuló kérelmét haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 72 órán belül teljesíti.
 7. Felhasználó bármikor kérhet felvilágosítást a kezelt adatairól, bármikor kérheti az adatai módosítását, illetve törlését. Felhasználó leiratkozásával bármikor kérheti, hogy adatkezelő a hírleveleit tovább ne küldje a részére.
  A felhasználónak a felvilágosításra, módosításra, illetve törlésre irányuló kérelmét az adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában megadott e-mail címére küldött elektronikus levelében kell kérnie, vagy az adatlapon elvégeznie.
 8. Jelen szabályzat alkalmazásában:
  1. személyes adat:
   bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
  2. különleges adat:
   1. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
   2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  3. hozzájárulás:
   az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  4. adatkezelés:
   az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
  5. adattörlés:
   az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  6. adatmegsemmisítés:
   az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  7. adatfeldolgozás:
   az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
  8. adatállomány:
   az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
 9. Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

Szerzői jog 
A www.ilovesushi.hu az I love sushi Kft. szolgáltatása. A  www.ilovesushi.hu-n megjelent tartalmak és képek továbbközlése lehetséges de ehhez  a weboldal üzemeltetője hozzájárulása szükséges, valamint a továbbközlés csakis a forrás pontos megjelölésével történhet.

Kárfelelősség kizárása
A www.ilovesushi.hu oldal használatából, az oldalak használatra képtelen állapotából, szolgáltatásainak technikai meghibásodásából, a szolgáltatás kimaradásából, valamint a szövegelírásokból eredő esetleges károkért az I Love Sushi Kft. nem felel.