Pontgyűjtő akció Szabályzata

 1. Az I Love Sushi Pontgyűjtő Akció

  Az I Love Sushi Pontgyűjtő Akció egy olyan bónuszrendszer, amelyben az online vásárlók a Szaturfood Kft. (székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 56.) – a továbbiakban: I Love Sushi – által a kapott törzsvásárlói pontok gyűjtése révén kedvezményesen juthatnak egyes ajándéktárgyakhoz. Az online vásárlók online leadott megrendelésük segítségével Törzsvásárlói Pontokat (a továbbiakban: pontok) gyűjthetnek melyet a www.ilovesushi.hu oldalon különböző ajándéktárgykara válthatnak be. A mindenkor aktuális ajándéktárgyakról a www.ilovesushi.hu oldalon lehet tájékozódni.

 2. Az I Love Sushi Akcióban való részvétel
  1. A vásárlók az akcióba való felvételüket a www.ilovesushi.hu oldalon történő rendelésükkel kérik, amivel folyamatosan jogosultak a pontok gyűjtésére.
  2. Az I Love Sushi jogosult a pontok beváltását elutasítani, ha az igénylő
   • nem természetes személy, vagy
   • a vevőnek az I Love Sushi felé lejárt tartozása van
   • ha a vevő a pontokat jogosulatlanul, vagy visszaélés révén szerezte
  3. A pontok kizárólag személyhez kötött beváltásra jogosítanak, a pontok tulajdonos nem jogosult átruházni, másnak használatba átengedni.
  4. Vásárlói szabályzat: A pontok jóváírása az I Love Sushi által történik, amennyiben a vevő nem ért egyet az elszámolással, neki kell bebizonyítania annak helytelenségét. A bizonylatokat e célból meg kell őrizni.
  5. A pontok a vásárláshoz kapcsolódó jóváírástól számított egy naptári éven belül érvényesek. Az 1 évnél régebbi, beváltatlan pontok elévülnek, további felhasználásuk nem lehetséges.
  6. A Szaturfood Kft. dolgozói, azok családtagjai és közeli hozzátartozói nem jogosultak a pontok beváltására.
 3. A pontrendszer
  1. A www.ilovesushi.hu oldal vásárlói minden vásárlásnál bruttó 1000,- Ft-onként 1 pontot szereznek, amelyet automatikusan jóváírásra kerülnek a megrendelő azonosítószámán. Csak az online leadott megrendelések után jár a pont, illetve a pontok is csak online a www.ilovesushi.hu oldalon válthatóak be.
  2. A pontkibocsátás és -beváltás feltételei, valamint a jelen szabályzat rendelkezései a az I Love Sushi által a www.ilovesushi.hu honlapon közzétett hirdetményi közzététellel bármikor az I Love Sushi által egyoldalúan megváltoztathatók. A változás kizárólag annak közzétételét követően léphet hatályba. Az esetleges változtatásokból eredő kárért az I Love Sushi felelősséggel nem tartozik.
  3. A pontok csak és kizárólag áruk vásárlása esetén válthatók be, azok beváltása ellenében pénzbeli kifizetés nem teljesíthető, az pénzre nem váltható. A pont tulajdonosa nem jogosult a be nem váltott, elévült, érvénytelenített vagy zárolt pontok után kártérítésre, bármilyen ellenszolgáltatás követelésére.
 4. Adatkezelés
  1. Vásárló adatkezelési szabályait a www.ilovesushi.hu oldalon található adatvédelmi szabályzat tartalmazza.
  2. A személyes adatok kezelésére, lekérdezésére, továbbítására, módosítására, töröltetésére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 5. A részvétel létrejötte és megszüntetése
  1. A szerződéses jogviszony a vásárló és az I Love Sushi között az online rendeléssel jön létre.
  2. Az I Love Sushi jogosult a jelen jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a vásárló pontjait érvényteleníteni, ha a vevő:
   • neki felróható okból hamis adatokat közöl az I Love Sushival,
   • a pontokkal való visszaélést, illetve a jelen jogviszonnyal kapcsolatos egyéb jogsértést valósított meg.
   A szerződés fentiek alapján történő azonnali hatályú felmondásának esetén az I Love Sushi nem köteles beváltani a vásárlónak a meglévő pontjait, továbbá követelheti kárának megtérítését.
  3. Az I Love Sushi jogosult a Pontgyűjtő Akciót egyoldalúan előzetes értesítése mellett bármikor befejezni, vagy az Akciót ideiglenesen szüneteltetni. Az értesítés a www.ilovesushi.hu weboldalon történő közzététellel történik. Az értesítés megjelenését követő 3. naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és – a szünetelés esetét kivéve –ha a Pontgyűjtő Akció befejezéséig hátralevő időben már csak a pontok beváltására van mód. A Pontgyűjtő Akció megszűnése napjáig be nem váltott pontok a megszűnés napjával érvénytelenné válnak.
 6. Adatkezelés
  1. A jelen jogviszony során keletkező (elsődlegesen a pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos) esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a vevőt terhelik. Abban az esetben is a vevőt terhelik a közterhek, ha azokat elsődlegesen az I Love Sushinak kellene megfizetnie, azonban lehetőséget biztosít a jogszabály a köztehernek a vevő felé történő áthárítására.
  2. Az I love Sushi a vevőt honlapján (www.ilovesushi.hu) elhelyezett hirdetményekkel tájékoztatja a Pontgyűjtő Akcióval kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen az Akció módosításáról, szüneteléséről, megszüntetéséről.
  3. A Pontgyűjtő Akcióra, valamint jelen Általános Részvételi Feltételekre és Szabályzatra a magyar jog mindenkori szabályai vonatkoznak.

Budapest, 2016. március 1.

I Love Sushi
Pontgyűjtő Akció szervezője